Adatvédelmi tájékoztatás

Magánorvosi Rendelőnk az érintetteket (Pácienseket) még az adatkezelés megkezdése előtt a jelen adatkezelési tájékoztató útján kívánja tájékoztatni az adatok kezelésével kapcsolatos tényekről, így különösen az adatkezelések céljáról, jogalapjáról, az adatkezelések időtartamáról. Jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt tájékoztatás kiterjed az Érintetteknek az adatkezelésekkel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Tájékoztatni szeretnénk Önt arról, hogy az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatóban hivatkozott Magánorvosi Rendelő a hatályos szabályozás szerint Adatkezelőnek minősül.  

 Adatkezelő neve:   Dr. Takács Endre egyéni vállalkozó

Adószám: 66200929-1-43

Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 39-43 3/21.

Működési helyek: Gabriel Medical Studio – 1039 Budapest, Pozsonyi u. 32,

Medastra Medical Magánorvosi Rendelő – 

1035 Budapest, Szentendrei út 13. fszt. 2. sz. rendelő

Tel: +36303508359

E-mail: takacsendre8@gmail.com
Adatkezelő képviselője: Takács Andrea

Az Adatkezelő Magyarországon nyilvántartásba vett egyéni vállalkozó.

Szolgáltatásunk a személyes adatok védelmével kapcsolatosan Adatvédelmi tisztviselőt jelölt ki. Az Érintettek személyes adatainak kezeléséhez és jogaik gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhatnak.

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: agnes@drbarath.hu

 

 • TÁJÉKOZTATÓNK CÉLJA ÉS HATÁLYA 

 

Jelen  Adatvédelmi tájékoztatásunk célja, hogy megismertessük Önt a DR. TAKÁCS ENDRE MAGÁNORVOSI RENDELŐ által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekkel. Az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatásban lévő adatvédelmi politikát mint Adatkezelő magunkra nézve kötelező erővel ismerjük el. 

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor Magánorvosi Rendelőnk különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseit. 

 

 • ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSOK, FOGALMAK

 

Személyes adat: Bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy („Érintett“) – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik. 

Érintett: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. Szolgáltatásunkban érintett a Páciens (néhány esetben a hozzátartozó is).

Az Érintett hozzájárulása : Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló olyan konkrét cselekedete (félreérthetetlen és egyértelmű), ahol beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. 

Magánorvosi Rendelő: A magánpraxis, ahol az egészségügyi ellátást igénybe veszi, ahol a páciens vizsgálata és kezelése történik.

Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése. 

Adatkezel: Aki az adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. 

Adatfeldolgozó: Az a szolgáltató, aki az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 

Adatfeldolgozás: Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az adatkezelőkkel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részünkre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a „GDPR“ által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére. Az adatkezelők ellenőrzik az adatfeldolgozók munkáját.

Címzett: Az a természetes vagy jogi személy, akivel a személyes adatokat közlik.

Adatvédelmi incidens: A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyesadatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi


AZ ADATKEZELÉS ELVEI, MÓDJA 

Az Adatkezelő a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, az átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályoknak és jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli. 

A Szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az adatkezelő a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli, vagy az érintett páciens hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedik túl.

Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a pácienst tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. 

Adatkezelők a megadott személyes adatokat nem ellenőrzik. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. 

A 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a páciens illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. 

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – Címzetteken kívül harmadik félnek át nem adja. 

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról illetve törléséről az érintett Pácienst, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

 

 • ADATKEZELÉSEINKNEK FELSOROLÁSA ÉS CÉLJA

 

 • EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK KEZELÉSE

 

Amikor Ön felkeresi Bőrgyógyászati Magánorvosi Rendelőnket és igénybe veszi az ellátást, az ellátást igazoló és leíró dokumentációjába feltűntetjük adatait.


A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Pácienseink egészségügyi ellátása és annak dokumentálása 

Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség jogalapja (1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről; 1997. évi LXXXIII. Törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól)

Érintettek kategóriái: Az ellátást igénybe vevő Páciensek

Kezelt személyes adatok: Az azonosításhoz és ellátáshoz szükséges adatok: név/születési név, anyja neve, cím, születési adatok, TAJ, telefonszám, e.mail cím, allergia ténye

A személyesadatok címzettje:  Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT), Nemzeti Egészségbiztosítái Alapkezelő(NEAK)

Adatfeldolgozó: Dokiplus Orvosi Szoftver, Synlab Hungary Kft.

Adatkezelés tervezett időtartama: 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyesadatok kezeléséről és védelméről szabályozott és 1997. évi LXXXIII. Törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló szabályozásban meghatározott  időtartamban –(30 év -zárójelentés 50 év)

 

 • SZÁMLÁKKAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK KEZELÉSE

Ezen adatait akkor kezeljük, amikor az ellátás megfizetése során a számlát   kiállítjuk.

A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Pénzügyi elszámolás, bizonylati rend

Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség jogalapja (2000. évi C. törvény a Számvitelről; 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról)

Érintettek kategóriái: Azon Páciensek, akiknek nevére készpénzfizetési számla kiállítására kerül sor.

Kezelt személyesadatok: Számlafizető neve és számlázási címe, esetlegesen Egészség Pénztári Tagság azonosítója

A személyesadatok címzettje: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Adatfeldolgozó: Szilágyi József könyvelő

Adatkezelés tervezett időtartama: (2000. évi C. törvény a Számvitelről; 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról szóló rendelkezései szerint) 8 év 

Amennyiben hozzátartozója vagy más személy (mint harmadik fél) adatait jeleníti meg, úgy köteles gondoskodni arról, hogy a harmadik fél beleegyezésével  Ön rendelkezzen!

 

 • BEJELENTKEZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK KEZELÉSE

 

Ezen adatok kezelése akkor történik, amikor az ellátást megelőzően időpontot foglal online felületünkön vagy telefonon Magánorvosi Rendelésünk  elérhetőségén.

A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Páciensek időpontegyeztetési célú megkeresései, időpontfoglalás

Adatkezelés jogalapja: Szerződéses jogalap

Érintettek kategóriái: Az ellátás igénybevételét kezdeményező Páciensek

Kezelt személyesadatok: Név, telefonszám, e-mail cím

Adatkezelés tervezett időtartama: Az érintett Páciens által történő visszavonásig

Amennyiben hozzátartozója vagy más személy (mint harmadik fél) adatait jeleníti meg, úgy köteles gondoskodni arról, hogy a harmadik fél beleegyezésével  Ön rendelkezzen! Amennyiben, mint szülő/gondviselő kiskorú gyermeke számára foglal időpontot, szükséges hozzájárulása gyermekei adatainak kezeléséhez.

 

 • A PÁCIENS JOGAI, ÉRVÉNYESÍTÉSÜK MÓDJA 

 

 • Tájékoztatás és személyesadatokhoz hozzáférés

 

 

A Páciens kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést. 

A Páciens a személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az agnes@drbarath.hu e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést az adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Páciens egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Páciens regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Pácienst más módon is beazonosítsa. 

A tájékoztatás kérés kiterjedhet a Páciensről az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták, vagy kapják meg adatait. 

 1. Helyesbítéshez való jog

A Páciens kérheti az Adatkezelőtől, hogy az általa kezelt pontatlan személyes adatot helyesbítse. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Páciens kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését. 

 

 • Törléshez való jog

 

A Páciens kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható, ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad! A törlési kérelem megtagadásáról az adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Pácienst, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. 

 

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

A Páciens kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a Páciens vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben ez a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. 

A Páciens kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, de a Páciens ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. 

A Páciens továbbá akkor is kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az adatkezelés célja már megvalósult, de a Páciens igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 

 

 • Az adathordozhatósághoz való jog

 

A Páciens kérheti, hogy az Adatkezelő a Páciens által rendelkezésére bocsátott és automatizált módon kezelt személyes adatokat géppel olvasható formátumban részére átadják és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsák. 

 

 • A tiltakozáshoz való jog

 

A Páciens tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen amennyiben a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik. 

 

 • COOKIE/SÜTIK, hírlevél

 

Amennyiben ellátogat a  www. drtakacsendre.hu weboldalunkra, szeretnénk Önt tájékoztatni, hogy oldalunkon sütiket nem használunk. Hírleveleket nem küldünk, marketing célból adatkezelést nem végzünk.

 

 • ADATBIZTONSÁG

Magánorvosi Rendelőnk mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az érintett (Páciensek) adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő adatbázisában tárolt érintetti adatokhoz kizárólag az Adatkezelő erre kifejezett jogosultsággal rendelkező munkatársai férhetnek hozzá a hozzáférési szintek belső szabályzatban kialakított mértékéig . Az adatkezelő biztosítja, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére személyes adatokat továbbít. Szolgáltatásunk informatikai rendszerét tűzfallal védi a jogosulatlan hozzáférés ellen. Az adatok tárolására használt eszközök jelszóval védettek, a Szolgáltatás belső szabályzatában meghatározott módon a hozzáférési szintek szigorúan szabályozottak. A papír alapon tárolt dokumentumok esetében olyan zárt tárolást alkalmaz, amely megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést. A papír alapon tárolt dokumentumok hozzáférését Magánorvosi Rendelőnk szintén a belső szabályzatában meghatározottak szerint jogosultsági szintek beépítésével szabályozza. 

 

 • PANASZOK KEZELÉSE

Az adatvédelmi vonatkozású kérelmet, tiltakozást, panaszt az adatkezeléssel kapcsolatos kérdést és észrevételt Szolgáltatásunk az Adatvédelmi tisztviselő bevonásával kezeli. 

Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmeit Szolgáltatásunknál nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy Ön bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat: 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1)391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 • ADATVÉDELMI INCIDENS

 

Amennyiben adatvédelmi incidens történik, Magánorvosi Rendelőnk indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes Felügyeleti Hatóságnak azt, kivéve ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Ha az adatvédelmi incidens vélhetően magas kockázattal jár a természetes személy jogaira és szabadságaira nézve, Magánorvosi Rendelőnk indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt – az Érintettet (Pácienst) – az adatvédelmi incidensről és megteszi a belső szabályzatban meghatározottak szerinti intézkedéseit.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e Tájékoztatóban írt céloktól eltérő célokra nem használják fel. Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás a Páciens külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy az érintett Páciens előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. 

 

 • TÁJÉKOZTATÓNK VÁLTOZÁSAI 

 

Magánorvosi Rendelőnk fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy frissítse és a friss változatot közzé tegye. Bármely módosítás kizárólag a módosított változat közzétételét követően összegyűjtött személyes adatokra érvényes. 

Kérjük, rendszeresen ellenőrizze Tájékoztatónkat, hogy nyomon tudja követni a változtatásokat, illetve informálódjon, hogy a változások hogyan érintik Önt. 

A Tájékoztató hatályba lépésének napja:  2018. május 25.

 

                                                               Dr. Takács Endre Magánorvosi Rendelő